Regulamin Sali Zabaw

Sala Zabaw Dzikie Pląsy jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, żeby zapewnić Dzieciakom bezpieczną i beztroską zabawę, dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z nim oraz jego przestrzeganie.

Salą Zabaw Dzikie Pląsy (dalej: Sala Zabaw), zarządza firma Republika Smyka Dorota Kurkowska, ul. Klasyczna 2/2, 80-180 Borkowo (zwana dalej: Zarządzającym).

Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Sali Zabaw (dalej: Cennik), który jest dostępny dla wszystkich Gości.

Osoby korzystające z Sali Zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej: Regulamin) i z Cennikiem przed wejściem na teren Sali Zabaw.

Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia Dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Sali Zabaw oraz poszczególnych urządzeń.

Sala Zabaw przeznaczona jest dla Dzieci w wieku od 1 do 13 lat. Strefa malucha mieszcząca się na trawiastej polance przeznaczona jest dla Dzieci do lat 4.

Osoby niepełnoletnie korzystające z Aktywnej Zabawy (określonej w Cenniku) mogą przebywać na terenie Sali Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Zarządzający, ani personel obsługi Sali Zabaw (dalej: Obsługa) nie świadczą w tym czasie opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się Dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Sali Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

Obsługa świadczy usługę Opieki nad dziećmi wyłącznie po jej wykupieniu, zgodnie z Cennikiem.

Na terenie Sali Zabaw obowiązuje:

 • zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych,
 • zakaz wnoszenia żywności i napojów,
 • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
 • zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
 • zakaz wprowadzania zwierząt.

Na terenie Sali Zabaw zabronione są bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji Sali Zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.

Dzieci wchodząc na teren Sali Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.

Na terenie Sali Zabawy Goście przebywają bez butów, ale zawsze w skarpetach.

Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają w szatni. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw, w tym za przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty.

Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie kawiarenki oraz Sali urodzinowej. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy. Ze względu na ryzyko zachłyśnięcia na terenie Sali Zabaw nie należy żuć gumy.

Goście Sali Zabaw używają chipów elektronicznych w postaci zegarków lub/i kart, które powinni mieć przy sobie przez cały czas pobytu na terenie Sali Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.

Wejście na teren Sali Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Odebranie chipa elektronicznego od Obsługi przy wejściu, oznacza  akceptację Regulaminu oraz Cennika i zobowiązanie Gościa do ich przestrzegania.

Kwota za zakupione towary i kwota za dodatkowo płatne atrakcje Sali Zabaw zostaje nabita na elektroniczny chip Gościa. Przy wyjściu następuje odczytanie zapisanej na chipie elektronicznym należności. Goście uiszczają wszystkie należności nabite na swoim chipie elektronicznym. W przypadku grup rodzinnych lub grup zorganizowanych, jeden z Gości otrzymuje tzw. „Master chip” i jest on odpowiedzialny także za zapłatę należności naliczonych na chipach elektronicznych osób, które weszły razem z nim i są przypisani do „Master chipa”.

Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w Cenniku.

Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w oparciu o wprowadzone zasady:

 • maksymalne obciążenie platformy konstrukcyjnej to 90 kg/m2,
 • na konstrukcji zabawowej może jednocześnie przebywać 42 Dzieci,
 • tyrolka przeznaczona jest dla Dzieci powyżej 4 lat,
 • zabrania się wchodzenia za konstrukcję zabawową 
 • zabrania się wchodzenia na siatki zabezpieczające
 • zabrania się zjeżdżania głową w dół oraz skakania ze zjeżdżalni
 • zabrania się nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię oraz wspinania się po pochylni
 • zabrania się popychania innych Gości
 • zabrania się wynoszenia z Sali zabaw jakichkolwiek elementów wyposażenia
 • zabrania się skakania do basenu z piłeczkami.

Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń Obsługi.

Zarządzający nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Gości nie przestrzegających Regulaminu.

Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.

W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie w Sali Zabaw należy poinformować Obsługę.

Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Sali Zabaw. Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ww. wizerunku dla celów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.

Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Salę Zabaw wg własnego uznania.

Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Sali Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.

Na teren Sali Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np. Dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.

Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Sali Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Sali Zabaw.

Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sali Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.

W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.

Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych Gości, wyrządzone przez Dzieci przebywające w Sali Zabaw.

Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Sali Zabaw, w dniu wizyty w Sali Zabaw. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Sali Zabaw.