Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja „Sala zabaw dla dzieci” mająca na celu „utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, a tym samym zapewnienie miejsc pracy oraz przyczynienie się do rozwoju obszaru poprzez zapewnienie usług na danym obszarze pożądanych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.