Regulamin Kart Podarunkowych w Sali Zabaw Dzikie Pląsy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
 • Wydawca – Republika Smyka, właściciel marki „Dzikie Pląsy”, z siedzibą przy ul. Klasycznej 2/2, 80-180 Borkowo, NIP 9570764348
 • Sala zabaw – punkt usługowy pod marką Dzikie Pląsy, zlokalizowany przy ul. Klasycznej 2/2, 80-180 Borkowo
 • Karta Podarunkowa – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Sali zabaw.
 • Nabywca – osoba, która Sali zabaw dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
 • Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.

II. Karta podarunkowa

 1. Karta Podarunkowa jest elektronicznym bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
 2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
 3. Wartość Karty Podarunkowej równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 4. Karta Podarunkowa nie może być aktywowana na sumę mniejszą niż 50 zł.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Nabywcy w Sali zabaw.
 6. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Sali zabaw.

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, wraz z zapisanymi na niej punktami, w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sali zabaw.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 1 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży produktów i usług, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 4. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.
 5. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności akceptowalną w Sali zabaw.
 6. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sali zabaw Karty Podarunkowej do realizacji oraz odbiór w Sali zabaw towarów i usług nabytych z użyciem Karty Podarunkowej potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 7. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

IV. Zwroty i wymiana

 1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
 2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.
 3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej punkty zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

V. Odpowiedzialność stron

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  – upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  – braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (zgubione, skradzione) po ich wydaniu Nabywcy.
 3. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 4. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze Sali zabaw uszkodzoną Kartę Podarunkową. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.
 3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Sali zabaw w godzinach otwarcia. Naprawioną Kartę Podarunkową Wydawca przekaże do Sali zabaw, w którym została zgłoszona reklamacja.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.dzikieplasy.pl
 4. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, na adres Wydawcy wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.
 5. Z Regulaminem można zapoznać się na stronie www.dzikieplasy.pl
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020 r.. do odwołania.