Regulamin organizacji urodzin dla dzieci

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych przez Dzikie Pląsy zajęć i imprez, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji.
 2. Urodziny organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych: sobota/niedziela 9:00-11:00, 11:30-13:30, 14:30-16:30, 17:00-19:00, w pozostałe dni tygodnia urodziny odbywają się w godzinach:17.00 – 19.00.
 3. Liczba osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać liczby gości urodzinowych tj. dzieci.
 4. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny Opiekun Jubilata. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
 5. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. w strefie rodzica oraz salce urodzinowej
 6. Za dostarczenie tortu urodzinowego oraz ciasta dla gości urodzinowych odpowiedzialny Opiekun Jubilata, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 7. Dopuszcza się możliwość organizacji urodzin dla jednego Jubilata w cenie podstawowej oraz kolejnego za dopłatą zgodną z cennikiem. Urodziny są organizowane dla maksymalnie dwóch Jubilatów.
 8. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego Dzikie Pląsy pozostają dostępne dla klientów indywidualnych, poza urodzinami „na wyłączność” wyprawianymi poza godzinami otwarcia, o godzinie 9:00 w sobotę oraz niedzielę.

II. Czas trwania przyjęcia urodzinowego

 1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z Organizatorem. Wiąże się to również z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
 2. Organizatorzy oraz jubilat mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w Dzikich Pląsach maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości, oraz maksymalnie 15 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości. W przeciwnym razie naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem.

III. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

 1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście, telefonicznie lub mailowo. Podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin przyjęcia, imię nazwisko Opiekuna Jubilata, numer telefonu oraz adres mailowy do kontaktu.
 2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 200 zł, gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem na rachunek bankowy. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.

IV. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

 1. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy) do 13 roku życia.
 2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w formularzu Zgłoszenia Przyjęcia Urodzinowego.
 3. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych Klient dokonuje dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

V. Płatności

 1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na postawie ilości gości urodzinowych oraz wybranych wcześniej atrakcji. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
 2. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się gotówką /kartą płatniczą w recepcji Dzikich Pląsów.
 3. Płatność jest pobierana za gości urodzinowych (dzieci). Osoby dorosłe nie ponoszą opłaty za uczestnictwo własne. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której liczba osób dorosłych przekracza liczbę gości urodzinowych, tj. dzieci. Wówczas za osoby dorosłe następuje płatność tak jak za gości urodzinowych.
 4. Płatność za gości urodzinowych tj. dzieci jest pobierana na podstawie realnej liczby gości urodzinowych (nie mniej niż 10).

VI. Odpowiedzialność stron

 1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Organizator udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz animacje zgodnie z wybranym pakietem.
 3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.

VII. Odwołanie/rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

 1. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku w kwocie 200 zł.
 2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
 3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Dzikie Pląsy, sala zabaw zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
 4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.

VIII. Dane osobowe i wizerunek

 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z usług Sali zabaw Dzikie Pląsy wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Jubilata oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.

IX. Siła wyższa

 1. Sala zabaw Dzikie Pląsy oraz Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w zleceniu organizacji urodzin, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, sytuacja nadzwyczajna, strajk, pożar, wybuch lub powódź.

X. Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
 2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny Opiekun Jubilata
 3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zamówienia urodzin.
 4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin Sali zabaw Dzikie Pląsy.
 5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu zamówienia urodzin.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.